Opleidingen

opleiding senior professional organizer

Trainingen

webinars voor ondernemers

Webinars

professionals verder professionaliseren

Sparren

Algemene Voorwaarden School voor Organizing

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle trainingsdagen en educatieve activiteiten die door de School voor Organizing worden verzorgd.
In deze voorwaarden verstaan we onder:

1.1 Deelnemer: degene die de trainingsdag of educatieve activiteit gaat volgen.
1.2 Onder trainingsdagen en educatieve activiteiten verstaan we: leergangen, losse trainingsdagen en workshops.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 Een inschrijving is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag, of, bij betaling in termijnen, het eerste deel daarvan.
2.2 Alle trainingsdagen en educatieve activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van een inschrijfformulier heeft een deelnemer twee weken bedenktijd.

Artikel 3: Uitvoering

3.1 De School voor Organizing levert de alle trainingsdagen en activiteiten waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op www.schoolvoororganizing.nl ten tijde van het startmoment staat vermeld.
3.2 De School voor Organizing is gerechtigd:

 • De inhoud van de trainingsdagen en activiteiten tussentijds te wijzigen, om reden van erkenning door externe instanties en/of om reden van kwalitatieve verbetering.
 • De trainingsdagen en activiteiten voor wat plaats en tijd betreft te wijzigen.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen trainingsdagen of activiteit af te lasten, of aanmeldingen niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk of per mail bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
3.3 De School voor Organizing heeft het recht om, in geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden van de trainer, de trainer te vervangen dan wel de trainingsdag of activiteit te verplaatsen. De School is hiervoor jegens de deelnemer niet aansprakelijk en het geeft de deelnemer geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Waar mogelijk zorgt de School voor vervanging tegen dezelfde condities en op hetzelfde kwaliteitsniveau.

Artikel 4: Annulering en wijziging

4.1 Annuleren (de (tijdelijke) opzegging van trainingsdagen en activiteiten door de deelnemer) kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
4.2 Annuleren van trainingsdagen:

 1. Kosteloze annulering is mogelijk tot vier weken (28 dagen) voor aanvang van de trainingsdag.
 2. Tot 2 weken (14 dagen) voor de startdatum bedragen de annuleringskosten 50% van het totale bedrag.
 3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 100% van het totale bedrag en/of is geen restitutie mogelijk. De deelnemer kan – na overleg met de School voor Organizing – de trainingsdag later inhalen dan wel vervanging sturen (zie artikel 5).
4.3 Annuleren van ondernemersochtenden:

 1. Tot 2 weken voor de startdatum kan kosteloos worden geannuleerd.
 2. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang bedragen de annuleringskosten 100% van de kosten. De deelnemer kan – na overleg met de School voor Organizing – wel vervanging sturen (zie artikel 5).
4.4 Indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan de deelnemer hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij de School voor Organizing. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding en de niet te annuleren arrangementskosten.
4.5 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
4.6 Bij annulering door de School voor Organizing vanwege een te klein deelnemersaantal worden de reeds betaalde kosten binnen een week teruggestort op rekening van de deelnemer. Het besluit om te annuleren wordt uiterlijk zeven dagen van tevoren bekend gemaakt.

Artikel 5: Inhalen/vervanging

De deelnemer heeft het recht na overleg met de School voor Organizing een gemiste bijeenkomst bij een andere groep in te halen, indien daar een plek vrij is en mits er voor deze activiteit voldoende inschrijvingen zijn, binnen een jaar en tegen administratie- en locatiekosten. Dit aanbod geldt echter niet voor ondernemersochtenden.
Een deelnemer kan zich kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan de School voor Organizing doorgegeven en mits deze collega tot de doelgroep van deze training / activiteit behoort.

Artikel 6: Betaling

6.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, met uitzondering van de literatuuropgaven.
6.2 Op het inschrijfformulier geeft de deelnemer aan of hij/zij de opleidingsprijs van in één keer dan wel in termijnen wil voldoen. Voor het volgen van losse modules is de opleidingsprijs in één keer verschuldigd. Ondernemersochtenden worden direct per IDEAL-betaling afgerekend.
6.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te
geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of zoveel eerder dat de betaling op de dag van de training of activiteit voldaan is.
6.4 Indien de deelnemer, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan
de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich (uitsluitend schriftelijk) wenden tot de School voor Organizing met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien de School voor Organizing met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Artikel 7: Wanbetaling

7.1 Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de deelnemer.
7.2 Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten van de School voor Organizing worden ontzegd.
7.3 Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten vervalt de financiële verplichting ten opzichte van de School voor Organizing niet.
7.4 De overeenkomst met de deelnemer kan, in geval van wanbetaling, eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst door de School voor Organizing worden verbroken. De School voor Organizing is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de deelnemer in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Artikel 8: Eigendomsrecht

Van het door de School voor Organizing verstrekte materiaal en de tijdens de trainingsdag of activiteit gebruikte werkvormen blijven alle auteursrechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de School voor Organizing.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

De School voor Organizing zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Daartoe is een aparte privacyverklaring opgesteld, deze is hier in te zien.

Artikel 10: Calamiteiten/overmacht

10.1 Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van de School voor Organizing, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van de School voor Organizing kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, staking, natuurrampen, aanslagen, afmeldingen door merendeel van de groep door griepepidemie en dergelijke.
10.2 Overmacht geeft de School voor Organizing het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de deelnemer tot betaling gehouden.
10.3 Indien zich aan de zijde van de School voor Organizing een overmachtsituatie voordoet, zal de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk door de School voor Organizing op de hoogte worden gesteld en zal de School voor Organizing hem berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn.

Artikel 11: Klachten – geschillen

Deelnemers die niet tevreden zijn over het niveau van de trainingen, hun betalingsverplichtingen, de kwaliteit van de trainer, de beoordeling op toetsen of de uitslag van het eindgesprek, moeten hun klacht in alle redelijkheid kunnen voorleggen. Uitgangspunt daarbij is dat betrokkenen in eerste instantie zelf in gesprek gaan over de aard en de redelijkheid van de klacht. In tweede instantie kan een klacht aan de Opleidingscommissie en de Klachtencommissie worden voorgelegd.

11.1 Eventuele klachten over uitvoering van de overeenkomst dienen binnen uiterlijk een maand na constateren, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven aan de School voor Organizing kenbaar worden gemaakt. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar recht ter zake verliest. Zie de hierna volgende Klachtenprocedure.
11.2 Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer niet van zijn/haar betalingsverplichting.
11.3 Op de overeenkomst tussen de School voor Organizing en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de School voor Organizing is gevestigd.

Artikel 12: Klachtenprocedure

12.1 Een deelnemer bespreekt eventuele klachten over de door School voor Organizing geleverde diensten in eerste instantie mondeling met de betreffende trainer.
12.2 Indien de klacht in onderling overleg niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan de deelnemer zijn/haar klacht schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven kenbaar maken bij de Opleidingscommissie van de School voor Organizing, Warmoezierskade 67, 2805 PS Gouda (Algemene Leveringsvoorwaarden, Artikel 11).
12.3 De Opleidingscommissie (verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding) bestaat uit Martine Vecht en Irene van Meijgaard. Indien een van de leden van de Opleidingscommissie betrokken is bij de klacht, wordt zij vervangen door Ine Lamers.
12.4 Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Alle betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding.
12.5 De klacht wordt voor een termijn van drie jaar bewaard.

Artikel 13: Klachtbehandeling

13.1 De klager ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging.
13.2 De Opleidingscommissie streeft naar behandeling van de klacht binnen 30 dagen.
13.3 De klacht wordt getoetst aan de Algemene Leveringsvoorwaarden en het bepaalde in artikel 12.1.1 en 12.1.2.
13.4 De Opleidingscommissie past naar eigen goeddunken hoor en wederhoor toe. Dit kan zowel apart als gezamenlijk en gebeurt in overleg met de betrokkenen. Bovendien kan de Opleidingscommissie aanvullende stukken opvragen.
13.5 De Opleidingscommissie doet uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht schriftelijk verslag van haar bevindingen. In dit verslag verklaart de Opleidingscommissie de klacht ongegrond of gegrond. In het laatste geval stelt de Opleidingscommissie maatregelen voor om tot een oplossing te komen en/of herhaling te voorkomen.
13.6 Betrokken trainers zijn gehouden aan de uitspraak van de Opleidingscommissie.
13.7 Indien klager zich kan vinden in de uitspraak van de Opleidingscommissie, dan beschouwt de Opleidingscommissie de klacht hiermee als opgelost.

Artikel 14: In beroep gaan tegen een klacht

14.1 Indien klager zich niet kan vinden in de uitspraak van de Opleidingscommissie, dan kan hij/zij zich wenden tot de Klachtencommissie (p/a mr drs Marga G.A. Geus, Mulderlaan 23, 2252 CC Voorschoten).
14.2 De Klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit minimaal drie leden die uit hoofde van hun professionaliteit gevraagd zijn voor de commissie. Oproepbaar zijn:

 • mr drs Marga G.A. Geus, eigenaar van Optimaal op Orde en Companionship B.V. (voorzitter)
 • drs. Anneke Bijkerk, GZ- en registerpsycholoog NIP, mediator klachtencommissie particulier onderwijs, directeur leerling- en huiswerkbegeleiding Anneke Bijkerk
 • ir Jaap Ekkelboom CB, belastingadviseur en eigenaar Esteem Accountancy & Belastingadviseurs
 • Annelie Brummer MRPO®, voormalig bestuurslid Leden & Lidmaatschap NBPO, lid Hoor- en Advies commissie van de Provincie Noord-Holland, organizer bij Goed Geregeld.
14.3 De Klachtencommissie komt binnen 30 dagen na het indienen van de klacht bijeen. Na beoordeling van de stukken, het toepassen van hoor en wederhoor en deliberatie doet de Klachtencommissie diezelfde dag schriftelijk uitspraak.
14.4 De Klachtencommissie doet een uitspraak over

 1. de mate waarin de klacht gegrond is en
 2. maatregelen om de klacht (indien gegrond) te verhelpen.
14.5 De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen om de kwaliteit van de dienst te verbeteren of herhaling van de klacht te voorkomen.
14.6 De Klachtencommissie bepaalt zelf haar werkwijze.
14.7 De uitspraak van de Klachtencommissie is bindend.

Artikel 15: Rechter

In laatste instantie kan de klager zich schriftelijk wenden tot de rechter in het arrondissement waar de School voor Organizing is gevestigd (Algemene Voorwaarden Artikel 11).

© School voor Organizing, juli 2024